بلاگ

پروژه اسکان کارگری شرکت تام ابهر

مساحت
هفتصد متر مربع
کاربری
اسکان کارگری
محل احداث
ابهر/ ایران
مشتری
شرکت تام ابهر
دسته بندی ها