شرکت OMV اتریش

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۴۷۰۰ متر مربع و با کاربری کمپ کارگری

محل و سال احداث

اربیل / عراق ، سال ۱۳۹۳

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل