مزایای سازه فلزی

وزن سبک: میانگین وزن سازه فلزی را می توان بین ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و یا ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب تخمین زد، درحالی که در سازه های بتنی این ارقام به ترتیب بین ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع یا ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
مقاومت زیاد: قطعات فلزی دارای مقاومت بیشتری به نسبت مصالح بتنی می باشد همچنین نسبت مقاومت به وزن آنها نیز از مصالح بتنی بیشتر بوده که باعث گردیده در دهانه های بزرگ سوله ها، ساختمان های مرتفع و سازه هایی که بر زمین های سست قرار می گیرند، بیشتر استفاده شود.
خواص یکنواخت: فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه می شود، یکنواخت بودن خواص آن می توان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جویی در مصرف مصالح را باعث می شود.
شکل پذیری: شکل پذیری یکی از خاصیت مثبت مصالح فلزی بوده و نیروی ضربه ای را تحمل می نماید، در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی، عضو خود خبر داده و از خرابی ناگهانی و خطرات آن جلوگیری می کند.
پیوستگی مصالح: قطعات فلزی با توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد می گردد، ترک هایی که در پوشش بتن پدید می آید، قابل کنترل نبوده و احتمالا ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود.
تحمل انفجار: در ساختمان های بار های وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می کند و انرژی مخرب آشکار می شود، ولی ساختمان کلا” ویران نخواهد گردید. در ساختمان هایی بتن مسلح خرابی دیوار ها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد.
نصب آسان ساندویچ پانل: از جمله مزایای سازه فلزی سوار شدن آسان انواع ساندویچ پانل بر روی آن می باشد.
شرایط آسان ساخت و نصب: تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت، شرایط جوی متفاوت با تمهیدات لازم قابل اجرا است .
سرعت نصب: مدت زمان اجرای نصب سازه فلزی نسبت به سازه بتنی کوتاه تر است.
پرت مصالح: در سازه فلزی تهیه قطعات از کارخانجات صورت می پذیرد که به موجب آن پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است.
اشغال فضا:‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمان های بتنی می باشد، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .
ضریب نیروی لرزه ای: حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزا ساختمان می شود، به عبارت دیگر ساختمان بر روی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند. در قاب های بتن مسلح که وزن بیشتر دارد، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قاب های فلزی است. تجربه نشان می دهد که خسارت وارده برساختمان های کوتاه و صلب که در زمین های محکم ساخته شده اند، زیاد است. در حالیکه در ساختمان های بلند و انعطاف پذیر، آنهایی که در زمین هایی نرم ساخته شده اند، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند. به عبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا بزرگ است، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمین های سفت با پریود کوچک، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند. عکس العمل ساختمان ها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.
مشاوره رایگان
بایگانی‌ها
دسته‌ها
آخرین دیدگاه‌ها